02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Suchá nádrž Jičina

Projekt

Studie proveditelnosti

Objednatel Povodí Odry, s. p.
Rok 2013 - 2014

Náplň zakázky

Zpracování studie proveditelnosti suché retenční nádrže nad místní částí Starého Jičína. Náplní práce bylo zajištění podkladů (geodetické zaměření, hydrologické údaje, IG průzkum, vyjádření správců IS a orgánů ochrany životního prostředí) variantní návrh polohy hrázového profilu, provedení hydrotechnických výpočtů a návrh základních parametrů nádrže. Dále byl proveden odhad nákladů stavby.

Základní parametry stavby

Lokalita k. ú. Jičina, k. ú. Janovice u NJ
Mapa Janovice u NJ na mapy.cz
Vodní tok Grasmanka
Výška hráze 8,7 m
Délka hráze v koruně 370 m
Plocha zátopy cca 3,8 ha

© 2014 | Golik VH, s. r. o.