02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Studie odtokových poměrů

Geodetické zaměření a modelování

Cílem studie odtokových poměrů (SOP) je zpravidla vymezení rozlivů povodňových průtoků Q5, Q20Q100 a aktivní zóny záplavového území. V rámci zpracování SOP standardně zajišťujeme geodetické zaměření vlastního toku, hydrotechnických objektů na toku a území podél toku v potřebném rozsahu.

Používané digitální modely terénu

Geodetické zaměření bývá podle potřeby doplněno digitálním modelem reliéfu čtvrté generace DMR4G. Z geodetického zaměření a DMR4G je dále vytvořen digitální model terénu (DMT), který je použit pro generování geometrie výpočetního modelu a pro vykreslení map rozlivů.

Dalšími standardně zajišťovanými podklady jsou hydrologické údaje ČHMÚ, informace o historických povodních, detailní fotodokumentace, atd.

Hydrotechnický výpočet a stanovení rozlivů

Na základě uvedených podkladů je pomocí modelu HEC-RAS proveden hydrotechnický výpočet ustáleného nerovnoměrného proudění, pro sadu posuzovaných průtoků jsou na podkladu DMT vykresleny mapy rozlivů pro současný stav.

Posouzení opatření na ochranu před povodněmi

V případě potřeby jsou v rámci studie navržena a optimalizována opatření na zvýšení stávající úrovně ochrany před povodněmi (zkapacitnění koryta, rekonstrukce nevyhovujících objektů na toku, snížení povodňových průtoků pomocí retenční nádrže, atd.) a pro návrhový stav jsou vypracovány nové mapy rozlivů. Pro navrhovaná opatření je proveden orientační odhad nákladů pro možnost předběžného vyhodnocení ekonomické efektivnosti.

Vyhlášení záplavových území

Posledním výstupem studie je zpravidla podklad pro vyhlášení záplavových území ve smyslu vyhlášky 236/2002 Sb.

Reference studie odtokových poměrů

DVT Teplá


© 2014 | Golik VH, s. r. o.