02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Hydrotechnické výpočty a posudky

Jako podklad pro projekty vodohospodářských staveb, posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní (TNV 75 2935), projektanty staveb ovlivňujících, nebo ovlivněných vodními toky (mosty, propustky, stavby v záplavových územích, atd.) provádíme zpracování hydrotechnických výpočtů.

Zpravidla se jedná o stanovení průtokových a hladinových parametrů v současném stavu, posouzení způsobu a míry ovlivnění dalšími objekty na toku, nebo v inundačním území, návrh parametrů nového objektu, atd.

Nejčastěji prováděné výpočty

  • stanovení měrné křivky propustku, nebo mostu
  • stanovení měrné křivky spodní výpusti malé vodní nádrže (MVN), nebo rybníka
  • stanovení měrné křivky jezu, nebo bezpečnostního přelivu MVN
  • posouzení vlivu nově navrhovaného, nebo rekonstruovaného objektu na toku na průtokové a hladinové poměry
  • odhad výroby elektrické energie v rámci posouzení energetického potenciálu toku, nebo spádového objektu
  • další specializované výpočty (boční přelivy, vývary, atd.)
  • posouzení transformací povodňových vln prostřednictvím retenčního prostoru nádrže

Reference hydrotechnických výpočtů a posudků

Morávka Vratimov Landštejn


© 2014 | Golik VH, s. r. o.