02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

VD Morávka

Projekt

Posouzení bezpečnosti VD za povodní

Objednatel Povodí Odry, s. p.
Rok 2013 - 2014

Náplň zakázky

Zpracování Posouzení bezpečnosti VD za povodní ve smyslu TNV 75 2935, provedení rozsáhlého souboru variantních hydrotechnických výpočtů, např. stanovení měrných křivek funkčních objektů VD, podrobný rozbor kapacity bezpečnostního přelivu třemi metodickými postupy v souvislosti s extremitou kulminačního průtoku objektem během transformace kontrolní povodňové vlny, variantní posouzení transformace KPV.

V návaznosti na výsledky posudku byla zpracována zadávací dokumentace fyzikálního modelu bezpečnostního přelivu a části skluzu pro současný stav a tři varianty úprav směřujících k navýšení kapacity objektu.

Po vyhodnocení výsledků fyzikálního modelu byl ověřen vliv úprav na transformaci KPV, po projednání s objednatelem (Povodí Odry, s. p.) a zhotovitelem fyzikálního modelu (LVV VUT v Brně) byla orientačně prověřena možnost další úpravy nivelety dna spadiště a části skluzu, pro kterou byla zpracována zadávací dokumentace pro úpravu fyzikálního modelu.

Základní parametry VD Morávka

Lokalita k. ú. Morávka
Mapa Morávka na mapy.cz
Vodní tok Morávka
Výška hráze 39 m
Délka hráze v koruně 396 m
Plocha zátopy cca 87,3 ha

© 2014 | Golik VH, s. r. o.